Rőben

Formularz zgłoszenia gwarancyjnego

Niniejszy formularz służy do złożenia zgłoszenia gwarancyjnego. Wypełnij uważnie pola i kliknij przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE. Pola oznaczone * są obowiązkowe. Jeśli chcesz złożyć zgłoszenie gwarancyjne na klika produktów, musisz to zrobić na osobnych zgłoszeniach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z reprezentantem handlowym odpowiedzialnym za Państwa region. (http://roben.pl/kontakt/reprezentanci-handlowi)

Osoba składająca zgłoszenie gwarancyjne
Podaj poprawne imię
Podaj poprawne nazwisko
Podaj poprawny e-mail
Podaj poprawny nr telefonu
Podaj poprawną nazwę firmy
Podaj poprawną ulicę oraz numer
Podaj poprawny kod
Podaj poprawną miejscowość
Miejsce składowania towaru
Podaj poprawną ulicę oraz numer
Podaj poprawną miejscowość
Podaj poprawną szerokość
Podaj poprawną długość
Przedmiot zgłoszenia gwarancyjnego
Podaj poprawną ulicę oraz numer

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz zgłoszenia gwarancyjnego jest RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K. z siedzibą w Środzie Śląskiej, posiadająca adres: ul. Ceramiczna 2, 55-300 Środa Śląska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabryczna, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000332693, NIP: 8990027076 (dalej: Administrator).

Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu realizacji procedury gwarancyjnej, w tym analizy i rozpatrzenia zgłoszenia, nawiązania kontaktu ze zgłaszającym w celu uzyskania dodatkowych informacji w jego przedmiocie, udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda wyrażona przy formularzu zgłoszenia gwarancyjnego. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu przysługuje Państwu w każdym momencie i może być zrealizowane przez kontakt z Administratorem.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do:

  • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • - prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • - prawo do przenoszenia danych,
  • - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody (na etapie rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego). Administrator przez okres jeden roku liczonego od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych może przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych. Po rozpatrzeniu zgłoszenia gwarancyjnego Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres 15 lat dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykorzystuje ich w celu profilowania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny.